O Nas

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące praw własności przemysłowej. Na rynku usług prawniczych wyróżnia nas biznesowe podejście do ochrony własności intelektualnej, skuteczność w uzyskiwaniu i utrzymywaniu praw wyłącznych oraz profesjonalizm w doradztwie. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby zakres świadczonych usług jak najlepiej odpowiadał rzeczywistym potrzebom i sile ekonomicznej klienta.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium.

Usługi

Służymy pomocą w uzyskiwaniu praw własności przemysłowej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków w Polsce, Europie i wielu innych krajach świata. Wspieramy w prowadzeniu sporów. Pomagamy w utrzymaniu ochrony praw już udzielonych. Mamy wprawę w administrowaniu portfelami praw. Pracujemy dla wielkich, małych i jeszcze mniejszych firm, a także dla osób fizycznych. Wszyscy Klienci są dla nas jednakowo istotni.

Znaki towarowe

Zgłaszamy znaki w Urzędzie Patentowym RP i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pośredniczymy w rejestracji znaków na całym świecie. Mamy doświadczenie w rejestrowaniu znaków międzynarodowych w Biurze Międzynarodowym WIPO. Prowadzimy badania zdolności rejestrowej znaków.
Monitorujemy zgłoszenia konkurencji.

Więcej
 • doradzamy klientom, jak najlepiej chronić ich oznaczenia
 • prowadzimy badania zdolności rejestrowej, sprawdzamy, czy badane oznaczenia nie naruszają praw osób trzecich
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych
 • odpowiadamy na pisma dotyczące przeszkód rejestracji
 • doradzamy w postępowaniach wszczętych na skutek złożonych sprzeciwów
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach odwoławczych przed Kolegium Orzekającym UP RP, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, składamy apelacje od orzeczeń wydanych przez EUIPO
 • pomagamy w utrzymaniu ochrony zarejestrowanych znaków, pilnujemy terminów wnoszenia opłat i składania wniosków o przedłużenie
 • składamy wnioski o zmianę danych w rejestrach
 • monitorujemy zgłoszenia znaków identycznych lub podobnych, a także zgłoszenia znaków konkurencji
 • reprezentujemy klientów w postępowania cywilnych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
 • wspieramy radą i pomocą w transakcjach dotyczących praw do znaków towarowych – badamy stan prawny nabywanych praw, piszemy lub opiniujemy umowy, wnosimy o rejestrację transakcji w urzędach

Zwracamy szczególną uwagę na to, żeby zakres ochrony zgłaszanych znaków, a także zakres świadczonych usług, najlepiej odpowiadał rzeczywistym potrzebom i sile ekonomicznej klienta. Proponujemy alternatywne rozwiązania.

Wynalazki

Reprezentujemy zgłaszających wynalazki i wzory
użytkowe przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach międzynarodowych w trybie PCT przed Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie. Pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w innych krajach świata.
Prowadzimy badania patentowe.

Wzory przemysłowe

Pomagamy chronić wzornictwo przemysłowe nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO, a także Biurem Międzynarodowym WIPO.
Pomagamy w przygotowaniu materiału ilustracyjnego.

Sprzeciwy i spory

Specjalizujemy się w ochronie praw własności przemysłowej. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed urzędami, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi, w tym w sporach dotyczących znaków unijnych i wzorów wspólnotowych.
Mamy wprawę w prowadzeniu negocjacji i doprowadziliśmy do szeregu korzystnych ugód.

Monitorowanie

Monitorujemy zgłoszenia podobnych znaków towarowych, a także zgłoszenia konkurencji. Szacujemy ryzyko naruszenia i szanse powodzenia w prowadzeniu sporu. Pomagamy w podjęciu decyzji dotyczących składania ewentualnych sprzeciwów lub wniosków o unieważnienie.

Zarządzanie IP

Zarządzamy portfelami praw.
Dozorujemy terminowe wnoszenie opłat urzędowych. Pomagamy w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Prowadzimy audyty praw własności przemysłowej, w tym także poszukiwania porzuconych lub zaginionych praw.

Zespół

Kancelaria Patentowa Anna Górska
31-147 Kraków, ul. Długa 59 lok. 5 |
  NIP: 118-081-40-57

Tel.: 12 631 15 09, 12 631 16 75
Fax: 12 623 70 93